Contacts

Lendian Opto-electronic Technology Co., Ltd.

Address: Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, Zhao Yi Road 45,
Zip Code: 528414
Tel: (+86-760) 22226531   Fax: (+86-760) 22222396
Website: www.lendian.com
E-mail: info@lendian.com